НЕ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА,УМИШЛЕНО НЕПРАВИЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЗАКОНА, ЗАПЛАХИ И ДРУГИ

07.02.2012

Уважаеми колеги ловци във връзка с проблемите с които се сблъсках през последните месеци касаещи прилагането на ЗЛОД, ППЗЛОД, ЗЮЛНЦ и Закона за Оръжията, Боеприпасите,Взривните Вещества и Пиротехническите Изделия искам да обесня различни казуси от които страдат ловците, дружинките, сдруженията и от които се посяга на техните права и се накърнява тяхното достойнство и чест.

Дружинката не е юридическо лице, но съгласно чл.29 от ЗЛОД е градивната единица в системата на лова, има ръководен орган който е нейното общо събрание, има председател и по закон и е вменено да взима самостоятелни решения без да се съобразява с мнението на сдружението, горското или ловното стопанство, които да са в ущърб на нормативната уредба на Р България.

Дружинката има право да решава в кое сдружение да членува, без да е необходимо да иска съгласието на сдружението в което е член. Това означава, че при неспазване на законите от страна на сдружението, дружинката има право да свика общо събрание на което да вземе решение за нейното преместване от едно сдружение в друго.

Свикването на общо събрание на дружинката става по инициатива на нейния председател или при отказ от негова страна свикването може да бъде инициирано от 1/3 от членовете на дружинката.Свикването на ОС на дружинката задължително трябва да става с писменно уведомление на всички членове в което се определя мястото, часа и дневния ред за провеждане на събранието.Наше предложение е когато се свиква общо събрание да се кани нотариус който да завери протокола с подписите на участниците в събранието и взетите решения да се избегне последващо търсене на нелигитимност на проведеното събрание.

ВАЖНО е ловците да знаят, че в ППЗЛОД решенията на събранията на дружинките се взимат с мнозинство от 50 + 1 гласа при повече от 50% присъствие на ловците.Тук следва да се отбележи,че в голям брой дружинки местните ловци с в пъти по малко от тези които са прибавени от сдружението и реално тяхното събиране е невъзможно. Това е в противоречие с ЗЮЛНЦ, закон в който се определят структорите на ловните оргатизации, където събранието е лигитимно и има право да взима решения когато събранието е свикано по надлежния ред и при липса на кворум началото се отлага с един час и се провежда с присъстващите членове.

Това е реда по който ловци от даден ловностопански район искат и обособяват нова ловна дружинка.

Пример в това отношение е ловностопанския район, който е един в несъответствие на чл.7 ал.4 от ЗЛОД на землищата на селата Правешка Лъкавица и Осиковска Лъкавица.

Ловците от Правешка Лъкавица провеждат общо събрание за обособяване на нова ловна дружинка и взимат решение за членство в ловно сдружение „Медвен-2001” , което отговаря на изискването на чл.30 от ЗЛОД.

Необходимите документи за членство в ЛРС”Медвен-2001” са протокол с решението от общото събрание подписан от председателя и протоколчика и надлежно оформен списък с имената на ловците, техните ЕГН и подписи /нотариално заверени/.

Следващия документ необходим на ЛРС”Медвен-2001” е заявление от председателя на дружинката до членовете на УС на сдружението за обособяване на ловностопанския район на новосъздадената дружинка. В случая сдружението „Медвен-2001” предвижва процедурата съгласно чл.7 ал.1, ал.3, ал.5 т.1, ал.6 и ал.7 от ЗЛОД и чл.3а от ППЗЛОД към съответното горско стопонство за разделяне на вече обособения ловностопански район на землищата на двете села на два ловностопански района и анексиране на навия район към договора за стопанисване на дивеча между ДГС и „Медвен-2001”.

Другия пример който искаме да споделим е случая когата дружинка иска да промени членството си в сдружение и разполага с обособен ловностопански район.Ловното дружинка на село Типченица провежда събрание по вече споменатия ред и взима решение за членство в ЛРС”Медвен-2001”.

Тук процедурата е по кратка от факта, че вече района е обособен и решението за неговото анексиране става на основание на чл.29 и чл.30 от ППЗЛОД между ДГС и ЛРС”Медвен-2001”.

В този случай закона е спазен и никъде не е отбелязоно, че трябва да се търси съгласие от ръководния орган на сдружението от където ловната дружинка напуска.

По настоящем процедурите по гореизложените примери са в ход и се очаква в законосъобразния срок ловците да получат решение на техните законни искания.

По този начин се прилага вменения в закона демократичен принцип ловците и дружинките сами да определят тяхното членство и реализират взетите от тях решения.

Такива примери са преминаването на ловната дружинка на с.Клисура към ЛРС”Арабаконак”, ловната дружинка на село Съединение към ЛРС”Български ловец” гр.Сонгурларе, ловната дружинка на село Дедево към ЛРС ”Съединение” и много други.

По същия начин с правилното прилагане на ЗЛОД, ППЗЛОД и ЗЮЛНЦ ловните и ловно-рибарските сдружения имат правото да избират къде да членуват в БЛРС или в НЛРС”СЛРБ”.

За съжаление при прилагане на законите се сблъскваме с обсурдни ситуации и проблеми които нарушават правата на ловците чрез заплахи, изключване,конфискуване на ловното оръжия, лишаване от ловностопански район и др.

Подобни своеволия се наблюдават в изгатвяне на уставите на голям брой сдружения членуващи в НЛРС”СЛРБ” където има включен член за изключване на ловец поради уронване на престижа на сдружението.И сега се пита, с какво е уронил авторитета на сдружението ловец който е попитал как се харчат парите на сдружението или по точно неговите пари и вследствие на което той е изключен.

Допустимо ли е ловец да бъде изключен без да бъде уведомен предварително и да разбере това месеци по късно и най вече без да му бъде дадено правото да се защити.

С какво право директор на горско стопанство заплашва ловците, че ще ги лиши от право на лов и ще съдейства да им бъде отнето ловното оръжие.Ловното оръжие може да бъде отнето единство при констатирано норушение на закона за биологичното разнообразие, доказано бракониерство и изтичане на срока.

С какво право директора на горско стопанство вместо да спазва закона бави и протака процудурите по обособяване на ловностопанските райони, подписването на договорите за стопанисване на девеча и по този начин умишлено принуждава ловците да се откажат от правата си. Считаме, че е изключително важно да стигне да знанието на ловците как е структорирана ловната организация в България за да се избегнат всякакви манипулации относно техните права.

Основната градивна единица съгласно ЗЛОД и ППЗЛОД са ловците и техните дружинки.

Тяхното представетелство се състои от взетите от тях решения и техния ръководен орган който е изборен чрез волята на членовете на дружинката.

Председателя на дружинката не може да взима решения еднолично и без знанието на членовете на дружинката.

Дружинката взима решение в кое сдружение да членува а не нейния председател.

Дружинката взима решение как да бъдат изразходвани средствата за ловностопанските мероприятия а не сдружението където членува дружинката.Средствата за ловностопански мероприятия събрани от таксата за стопанисване на дивеча / 50 лева от които 15 лв. за държавата и 35 лв. за дружинката/ и отчесленията от ловните бележки могат единствено да се изразходват за развъждане на дивеч, осигуряване на фиражи, дивечови ниви, охрана и други мероприятия касаещи развитието на дивеча а не да закупува с тях апартаменти или други материални активи, банкети и други.

Дружинката взима решение за провеждане на ловностопанските мероприятия съгласно ЗЛОД и ППЗЛОД за изпълнение на договореностите с държавния орган по ловоустройствения проект.

Дружинката чрез своите представители в сдружението взимат решение за размера на членския внос в сдружението, който в повечето случаи ет от 25 лв. и нагоре.Събрания членски внос се разходва за административните нужди на сдружението и следва тези разходи да бъдат достъпни и предоставяни като информация на дружинките и техните членове.

Сдружението е юридическо лице регистрирано по ЗЮЛНЦ на основание на волята на ловните дружинки и утвърдения устав на сдружението. Сдружението се ръководи от общото събрание, управителния съвет и устава на сдружението.

Членовете на управителния съвет и председателя са изборни длъжности а ръководителя на лова е лице назначено на трудов договор от управителния съвет а не от някакъв по виш орган или личност които да го прави несменяем и вечен.

Основно задължение на сдружението е да защитава интересите на ловците и дружинките при спазване стриктно на ЗЛОД , ППЗЛОД и ЗЮЛНЦ и в никакъв случай да не създава устави чрез които да прави дейноста си непрозрачна и в ущърб на ловците.

За съжаление такива случаи има много в страната от където и произлиза основното недоволство на ловците, дружинките и сдруженията касаещо мерките предприети към тяхното закрепостяване и незачитане.

Как е при нас в Български Ловно Рибарски Съюз:

1. Пълна прозрачност при изразходване на средствата за ловностапанските мероприятия и достъп на всеки ловец до счетоводните документи без това да води до неговото изключване като ловец.

2. Пълна прозрачност за изразходване на средствата събрани от членски внос.

3. Пълна свобода при взимане на решения относно развитие на ловностопанската дейност съгласно подписания договор за стопанисване и ползване на дивеча.

4. Участие на всички ловци в организационния живот на дружинките и сдруженията.

5. Никакво отчисление към БЛРС, 28% от бележките за лов.Цялата сума остава на разположение на дружинките да бъде изразходвана по тяхно усмотрение в зависимост от местонахождението на ловностопанския район.

6. Пълно правно и експертно съдействие на дружинките и сдруженията във връзка с прилагането на ЗЛОД, ППЗЛОД и ЗЮЛНЦ.

7. Съдействие при кандидатстване по европейските фондове и програми.

8. Международно представителство за дейността на организацията.

9. Минимален членски внос към БЛРС – 2 лв. на ловец.Уважаеми ловци, нашите експерти и специалисти са готови да Ви укажат съдействие по всички проблеми в това отношение.

Румил Лачев – Гл.Експерт при БЛРС

Можете да изтеглите текта от тук

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама