Ловни стопанства

ВОДЕН - благороден елен, елен лопатар, дива свиня, муфлон, зубър, сръндак

Държавно ловно стопанство „ВОДЕН”, най-доброто българско ловно стопанство, е източник на дивеч в България.

Стопанството се разпростира на територия от 15.000ха. От тях 14 000ха са заети със широколистни гори (основно дъб и бук), а 1 000ха са селскостопански ниви. Теренът е равнинно-хълмист, а средната му надморска височина е 350м.

Причината за големия брой едър дивеч на такава малка територия се крие в изключителната хранителна база.

В района успешно се ловуват благороден елен, лопатар, дива свиня, муфлон, зубър, и хищници (дива котка, чакал, лисица). Най-добрият трофей от лопатар за България е отстрелян във ВОДЕН. Нормално е да се отстрелват трофеи от 4.5 до 5кг. „ВОДЕН” освен това е единственото ловно стопаснтво у нас, където може да се ловува Европейски зубър, макар от няколко години да не са отпускани лицензи, поради силно намалялата популация.

Много успешен е и селекционният лов на благороден елен (елен, кошута, теле).

ВОДЕН разполага с 4 ловни дома. Първият от тях е много просторен и често бива използван за конференции и семинари. Останалите три ловни дома са много луксозни и просторни. Но в това трябва просто да се убедите сами. Обслужването и кетърингът във всички ловни домове са на изключително ниво.

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама