Редовно Общо събрание

30.01.2012

Сдружение БЛРС свиква редовно Общо събрание по решение на УС на 02.03.2013 г. от 11.00 ч. в залата на читалище гр. Елин Пелин. Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Отчет на дейността на УС за периода 2012г.
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Промени в устава на БЛРС;
4. Освобождаване и приемане на нови членове на УС;
5. Отчет за ловно-стопанските мероприятия за 2012 и обсъждане на същите за 2013г.
6. Разни;

Събранието се свиква по ЗЮЛНЦ и неговите разпоредби

Председател на БЛРС - Асен Пиперков

Официалната обява

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама