Общо събрание на БЛРСС решение на УС на БЛРС на 27.06.2020 год. от 11.00 часа бе проведено Общото събрание на БЛРС в зала "Сочи - конферентна" на стария град Несебър.

Кворум имаше и събранието протече при предварително одобрения дневен ред.

Отчет за дейността на БЛРС за 2019 г. представи г-н Асен Пиперков - Председател на УС на БЛРС. На участниците в Общото събрание бяха предоставени всички протоколи за годишния финансов отчет през 2019 година, одобрени от председателя и членовете на Контролния съвет.

Имаше дискусия относно предстоящите промени на ЗЛОД и запознаване на членовете на О С с обстановката в страната ,свързано с АЧС, местообитанията и борбата с хищниците.

Бяха утвърдени проект за бюджет на БЛРС за 2020 г. и програма за дейността за 2020г.


Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама