Интервю с председателят на БЛРС във вестник Отбрана.com - Национална система за екологичен и ловен мониторинг


04.04.2013 Разработихме и обосновахме научно идеята за създаването на Национална мониторингова система за екология и лов, казва Асен Пиперков, председател на БЛРС.

Спирдон Спирдонов

- Г-н Пиперков, в началото на този месец събрахте сериозна част от научния елит в малкия град Елин Пелин, което само по себе си е събитие. Какво всъщност се случи тогава?

- Много символика има в началото на пролетта, не само климатичната, разбира се. В Елин Пелин се проведе международна научно - практическа конференция на тема „Съвременни екологични проблеми и предизвикателства. Българският поглед. БЛРС – проблеми и перспективи за развитие на лова в България и увеличаване на дивечовия капацитет в контекста на международните изисквания за опазване на околната среда. Създаване на екологична мониторингова система.“ Организатор на конференцията беше БЛРС с активното съдействие на Националния независим съюз на офицерите в България. /ННСОБ/.

- Разбираме, че целта на конференцията е била твърде амбициозна.

- Ние се постарахме не само да създадем среда за изнасяне на научни доклади по съвременните екологични проблеми и предизвикателства, но това да сторят едни от най-авторитетните учени и експерти Ако говоря с терминологията на участниците в конференцията, БЛРС просто организира катедра, пространство за проява на научната експертиза по проблемите на околната среда. Практическият смисъл за нас беше продиктуван от необходимостта да изведем съдържателни практически изводи от научната експертиза, да обобщим научни и практически аргументи не само за допълването на „Перспективна програма за развитието на БЛРС в периода 2013 – 2020 г.“, но и да се опитаме да намерим общ, научно обоснован и ефективен отговор на екологичните проблеми и предизвикателства.

- Кое е новото? Как ще го аргументирате?

- Мисля, че идеята за конференцията и начинът, по който беше реализирана са иновация. Ще изборя няколко причини за това. Идеята за обединяване на усилия на ловци и еколози в мащаба на съвременната научна експертиза и при съобразяване с научните критерии за оценка и организация е иновативна. В съвременната история на организираното ловно - рибарско движение не е организиран научен форум от ЛРС и то във формат, в който лидиращата позиция е предоставена на учените. Дори да звучи като провинциален шовинизъм факт е, че тази конференция е проведена по идея и с усилията преди всичко на хората от малкият град Елин Пелин, което е още едно доказателство за организационен капацитет и извън столицата. Несправедливо е да се подценява София област, защото нови изненади зреят в сърцето на провинцията.

- Твърдите, че сте успели да обедините хората, чиято страст е ловът и тези, за които съхраняването на околната среда е приоритет. Това не е ли усилие за обединение на противоположности и как обикновените членове на БЛРС приеха идеите Ви?

- БЛРС е явление не само като структура, но и като нова философия за управление и функциониране, чийто основен сегмент е разбирането за отговорност за запазване на природата – храмът, в който живеем ние хората и който едновременно е местообиталище и за животинските, и растителни видове. Такова е разбирането и на членовете на БЛРС. Повече от 120 демократично избрани делегати не само подкрепиха идеята на конференцията, но активно участваха, като приеха решения на базата на научните оценки и експертизи в практико - приложен план. Ако ме питате дали съм имал увереност, че конференцията ще постигне целите си – трябва да Ви отговоря, че и аз самият имах тревоги дали ще успеем да я проведем в планирания високо критериен мащаб. Реалността категорично разсея и моите съмнения.

- Какво беше научното и експертното присъствие на конференцията?

- С респект и високо уважение се отнасям към хората от науката, които участваха в конференцията. Високият тон беше даден от един изключителен учен - професор Христо Цаков - директор на Институт по горите при БАН. Видях с какъв респект се отнасят към него и другите участници в пленарното заседание, но много по-важно е, че той даде тон на форума. Ние имахме възможността да изслушаме госпожа доктор Снежана Грозева – научен секретар на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, която представи научен доклад от колектив. Доцент Янчо Найденов задържа вниманието на участниците не само като капацитет, но и с умението си да владее аудиторията. Професор Петър Генов отговори на най-високите очаквания със 100- годишно изследване за живия критерии на екосистемата – вълка. Николай Чирпанлиев – доктор по социология в НБУ, показа аргументирано мястото на социалната метрия и в природното предизвикателство на организираността – наводненията, както и корелацията между на пръв поглед различни институции, но с общи глобални ценности. Много силно беше представянето на въоръжените сили в лицето на доцент Любомир Витанов и н.с. Светослав Велев с доклад за военните аспекти на екологията. С експертната оценка и възглед за перспективни подходи по проблемите впечатлиха аудиторията Валентин Карамфилов и Величка Величкова. За съжаление не остана физическо време за да бъдат чути докладите на професор доктор Тройчо Троев, доктор Тинка Драгова, доцент Йордан Бакалов, Мирослав Писов, Георги Спасов, Николай Стоянов, Ангел Тюфекчиев, както и на учени от държавите чланки на Паневропейският ловен съюз.

- Безспорна е важността на теорията, но какви са практическите мерки, които ще последват?

- Ако обкръжаващата ни среда беше в устойчиво и константно състояние, което не предизвиква тревога, то практически мерки и усилия са безсмислени. За съжаление науката категорично заяви, че това не е така и то с актуална експертиза. В света и на наша територия са в ход тревожни процеси и екологични изменения. Мисля, че най - актуалната задача днес е да имаме в реално време обективна информация за това какво става в околната среда, което ще предопредели адекватност на реакцията. В тази връзка ръководството на БЛРС е генерирало идеята за създаването на Национална мониторингова система за екология и лов. Ние разбираме, че такова начинание може да се осъществи на етапи и при ресурсно осигуряване. Това е причината БЛРС да внесе проект за участие в оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Целта на участието е да се обучат и придобият квалификационни възможности на първият етап около 4 000 члена на БЛРС. Това са хора, които ще представляват човешкия компонент на системата на първият етап от изграждането й. Нищо особено или странно. Наши партньори от ЕС ни разясниха, че тези европейски програми не са самоцелни и са за създаване на условия за развитие на обществата и чрез следващи програми. Тук е момента да подчертая две неща: Първото е че след формален отговор със съмнения за компилация чрез „копи пейс“, българската администрация управлявала ресурс от над 1 милиард евро не намери време да отговори на въпроса на БЛРС „Какво е необходимо да се направи, за да започне изграждането на системата.” Второ – Общото събрание на БЛРС стои твърдо зад усилието за изграждане на такава национална система (разбира се и с участието и на други субекти) и даде мандат на Управителния съвет да предприеме действия в тази посока.

- Получили сте отказ? Нали сте НПО в обществена полза и имате няколко десетки хиляди членове?

- Да. Чрез уклончиви намерения и мълчание след като поискахме да ни обяснят какво трябва да се направи за да се случат нещата. Струва ми се, че администрацията, към която се обърнахме употребява много сили за обосновани или не откази и не остава време за изпълнения на задълженията. Тази реалност ни накара да потърсим други пътища за прилагане на европейското мислене и по този конкретен проблем.Да. Такова е и решението на общото събрание на БЛРС.

- Какви са тези пътища?

- Ние сме законна и спазваща законите организация. И ще останем такива. Това заедно с грижата към обществения интерес, а в частност и към членовете ни, е основен сегмент в концепцията ни за перспективно развитие на БЛРС. Ако има администрация, която е склонна вместо да създаде условия за перспективно изпълнение на европейски програми да демонстрира заетост, ще се обърнем към Европейската комисия за разяснение. Между впрочем вече сме подготвили издържан текст в това отношение. В близко време ще ангажираме официално институцията на Омбудсман на Република България. Готови сме и за по „ярки“ действия пред известна административна сграда. Но отново подчертавам, че усилията ни за изграждане на „Национална система за екологичен и ловен мониторинг“ и чрез конференцията, за която говорим, имат научна обосновка.

- Казахте, че при реализирането на системата ще има и други субекти. Кои са те?

- Идеята и проектът за изграждане на „Национална система за екологичен и ловен мониторинг“са на БЛРС, но споделям възгледа, че място в осъществяването й имат екологични организации, други НПО, както и НЛРС. Подчертавам, че БЛРС има кадрови и организационен потенциал да разработи и осъществи проекта, но желанието ни е да привлечем и други организации с отговорно отношение към природата. Добрите неща трябва да се случват.

Източник - www.otbrana.com

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама